دفتر برنامه و بودجه

 مسئول برنامه و بودجه : آقای امیر دلداری

کارشناس بودجه: خانم طاهره سلیمانی

  برنامه ریزی عبارت است از کار طراحی دراز مدت به منظور توسعه دانشگاه در ابعاد مختلف. در نظام آموزش عالی، برنامه ریزی با شناسایی روندها، گرایش ها، مسائل و مشکلات نظام، آمادگی لازم برای رویارویی با تغییرات و تحولات آتی را فراهم ساخته و با شناسایی وضع موجود، برای ترسیم وضعیت مطلوب در چارچوب برنامه ها و سیاست های بلند مدت، اقدام می کند.            

  بودجه،  برنامه مالی هر سازمان است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و اهداف قانونی می‌شود، می‌باشد. به بیانی دیگر بودجه برنامه­­ای است که در آن اعتبارات سازمان‌ها بر حسب وظایف، برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که آن‌ها باید در سال مالی اجرای بودجه برای نیل به اهداف خود انجام دهند، پیش بینی می‌شود. به عبارت دیگر در بودجه مشخص می‌شود که یک سازمان  و  حوزه‌های ذیربط در سال جاری بودجه، اولاً چه اهداف، وظایف و مقاصد مصوبی دارند و ثانیاً برای نیل به اهداف و مقاصد مذکور باید چه برنامه‌ها، عملیات و فعالیت‌هایی را با چه میزان اعتبارات انجام دهند.

  اهم فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در دفتر برنامه و بودجه:

۱- تدوین برنامه راهبردی پژوهش و فناوری.

۲- ارسال گزارش تحلیلی و آماری مربوط به واحد در سال ۹۳ براساس شیوه‌نامه تدوین گزارش عملکرد به سازمان مرکزی دانشگاه.

۳- تهیه، تنظیم و تکمیل نرم‌افزار صندوق پژوهشی سال ۱۳۹۳.

۴- ارسال اطلاعات مربوط به تجزیه و تحلیل و حسابرسی بودجه پژوهشی واحد در سال ۱۳۹۳ به ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و جذب ۸۴% بودجه پژوهشی سال ۱۳۹۳.

۵- تجزیه و تحلیل عملکرد بودجه ۳ و ۶ ماهه و همچنین ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۴.

۶-   پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۴.

۷- پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۵.

۸- طراحی و تدوین چارت سازمانی حوزه معاونت پژوهش و فناوری، حوزه برنامه‌ریزی و امور اقتصادی دانش‌بنیان، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات.

۹-  تعامل و همکاری با سایر قسمت‌های واحد به منظور تحقق اهداف و سیاست‌های دانشگاه.

۱۰- تشکیل جلسات شورای راهبردی و برنامه‌ریزی واحد جهت بازنگری برنامه استراتژیک و پیش بینی بودجه.

۱۱- پایش برنامه پنج ساله پنجم توسعه و بازنگری برنامه استراتژیک واحد.

۱۲- ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف مطابق با برنامه پنج ساله توسعه واحد.

۱۳- تدوین برنامه راهبردی ششم توسعه واحد (۹۹-۱۳۹۵) با افق ۱۴۰۴

۱۴- نحوه هزینه کرد بودجه پژوهشی مربوط به سال ۱۳۹۵ براساس برنامه راهبردی پژوهش و فناوری و ارسال آن به استان تهران جهت تصویب.

۱۵- آنالیز و تجزیه و تحلیل بودجه سال ۱۳۹۴

۱۶- ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف واحد از طریق سامانه جامع ارزیابی عملکرد بصورت شش ماه اول و دوم سال ۱۳۹۴

میزان جذب بودجه غیر شهریه‌ای در سال ۹۳ و ۹۴

سال

۱۳۹۳

۱۳۹۴

درصد ( نسبت به شهریه)

۳/۴۱درصد

۵/۴۲ درصد