اسامی کارکنان

 

پرسنل حوزه برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

امور اقتصادی دانش بنیان

مسئول امور اقتصادی دانش بنیان

حمید رضا محمدی

دفتر توانمند سازی و آموزش های کاربردی

مسئول دفتر توانمند سازی و آموزش های کاربردی

رضا خدیر

برنامه و بودجه

مسئول برنامه  و بودجه

مهندس امیر دلداری

کارشناس بودجه

طاهره سلیمانی

کارشناس برنامه ریزی

مریم غفوری ورزنه