مدیریت حوزه

  


 
دکتر جمشید نجف پور
مدیر حوزه برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان 

 

 آدرس الکترونیکی:

barname@ iausr.ac.ir